انتخاب کنید

بهترین مرکز تلفن 3cx ایران
 • پلن مرکز تلفن خانگی

  599,999/ماهیانه
  سفارش دهید
  • مرکز تلفن کلود با ۳ عدد داخلی و سیستم اولویت تماس مناسب برای کاربران خانگی
 • پلن مرکز تلفن ابتدایی

  999,999/ماهیانه
  سفارش دهید
  • مرکز تلفن کلود با ۵ عدد داخلی مناسب برای کسب و کارهای کوچک و کاربران خانگی
 • مرکز تلفن شرکتی کوچک

  1,499,990/ماهیانه
  سفارش دهید
  • مرکز تلفن کلود با ۵ عدد داخلی و IVR و سیستم انتظار تماس مناسب برای کسب و کارهای کوچک
 • مرکز تلفن شرکتی متوسط

  1,749,990/ماهیانه
  سفارش دهید
  • مرکز تلفن کلود با 10 عدد داخلی و IVR و سیستم انتظار تماس مناسب برای کسب و کارهای کوچک
 • مرکز تلفن شرکتی بزرگ

  2,249,990/ماهیانه
  سفارش دهید
  • مرکز تلفن کلود با ۵۰ عدد داخلی و IVR و سیستم انتظار تماس مناسب برای کسب و کارهای متوسط و بزرگ و سیستم ضبط تماسها
 • مرکز تلفن اختصاصی

  19,999,990/ماهیانه
  سفارش دهید
  • مرکز تلفن کلود با داخلی نامحدود و IVR و سیستم انتظار تماس مناسب برای کسب و کارهای بزرگ و سیستم ضبط تماسها